Project Realisator

  • Full Time
  • Overal

Functietitel: Project Realisator

Functiefamilie: TEC

Functiecode:
600297 Project Realisator A
600298 Project Realisator B
600299 Project Realisator C

Doel van de functie:
Bereidt de operationele uitvoering voor in overleg met andere partijen, conform programma van eisen, budget en opleverdata, teneinde de projecten volgens gestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Resultaatgebieden:
1 Intake
Overlegt met overheden, opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars, binnen de hiervoor opgestelde kaders, ten einde de klanteisen helder in kaart te brengen en het programma van eisen te kunnen opstellen.

2 Kostencalculaties / commerciële werkzaamheden
Berekent en ontwerpt technische aanpassingen/ontwerpen aan de hand van het programma van eisen, binnen de hiervoor gestelde richtlijnen, ten einde de technische aspecten en de daaraan gekoppelde kosten helder in kaart te brengen en anderen in staat te stellen offertes en dergelijke uit te brengen.

3 Operationele (projectvoorbereiding)
Bereidt de uitvoering van de projecten en planmatige werkzaamheden voor met inbegrip van de operationele planning en inzet van interne en externe capaciteit (aanbesteden), afroepen van materialen en materieel, conform projectplan, teneinde het project te starten.

4 Uitvoeringstoezicht en bewaking
Coördineert, begeleidt en houdt toezicht op de uitvoering van projecten en (technische) werkzaamheden conform planning, budget, richtlijnen en (kwaliteits) specificaties, stuurt uitvoerende (functioneel) aan, ten einde de projectdoelstellingen te realiseren.

5 Oplevering
Is verantwoordelijk voor de technische en financiële oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden (incl. nacalculatie, evaluatie en verslaglegging hiervan), binnen de richtlijnen, ten einde het project correct af te ronden.

6 Veiligheid, Arbo en milieu
Is verantwoordelijk voor de toepassing van benodigde veiligheids-, arbo en milieuvoorzieningen bij de uitvoering van de werkzaamheden, conform voorschriften en wetgeving, teneinde de veiligheid van medewerkers te kunnen waarborgen.

7 In- en externe contacten
Onderhoudt contacten met interne en externe klanten en partijen, binnen de hiervoor gestelde kaders, ten einde een positieve klantrelatie te verkrijgen en te behouden.

8 Rapportages
Zorgdragen voor periodieke rapportages (kwantitatief én kwalitatief), volgens vaste regels en procedures, zodanig dat het management optimaal geïnformeerd is over de huidige en komende (financiële) stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingmaatregelen kan nemen.

9 Administratie
Zorgdragen voor de uitvoering van technische administratieve gegevens, conform de afgesproken procedures, teneinde te allen tijde de stand van zaken betrouwbaar weer te kunnen geven c.q. te verantwoorden en aan de hand van juiste informatie facturen, rapportages en overzichten op te kunnen stellen.

Opleidings- en ervaringsniveau:
Niveau A
– Kennis en bevoegdheden met betrekking tot veiligheidsaspecten

Niveau B
– 3-5 jaar relevante werkervaring

Niveau C
– 5-6 jaar relevante werkervaring

MBO niveau
– Minimaal 3 jaar relevante werkervaring

MBO+/ HBO niveau
– Kennis en bevoegdheden met betrekking tot veiligheidsaspecten

HBO niveau
– Kennis en bevoegdheden met betrekking tot veiligheidsaspecten

Kwantitatieve dimensies
Niveau A
– Stuurt functioneel 4-6 projectmedewerkers aan

Niveau B
– Stuurt 4-6 medewerkers functioneel aan

Niveau C
– Stuurt functioneel 4-6 projectmedewerkers aan en coacht de projectrealisatoren op niveau A.

Functiespecifieke kenmerken
Niveau A

– Begeleidt kleine tot middelgrote projecten
– Onderhandelt zelfstandig over technische aspecten en kosten

 Niveau B
– Begeleidt kleine tot middelgrote projecten
– Onderhandelt zelfstandig over technische aspecten en kosten
– Vertegenwoordigt Netbeheerder op gebied van verleggingsregeling en laagste levensduurkosten van installaties/netten

Niveau C
– Begeleidt complexe en de grotere multidisciplinaire projecten
– Is eerste aanspreekpunt binnen het team
– Onderhandelt zelfstandig over technische aspecten en kosten
– Vertegenwoordigt Netbeheerder op gebied van verleggingsregeling en laagste levensduurkosten van installaties/netten

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar info@izimatch.nl